Privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend natuurgeneeskundig therapeut/homeopaat, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel opvraag bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

– Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
– Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. En ik heb natuurlijk een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gebruik privacygegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de onderstaande gegevens. Naast uw naam, adres en woonplaats ook:

– uw geboortedatum;
– de datum van de behandeling;
– een korte omschrijving van de behandeling: natuurgeneeskundig consult;
– de kosten van het consult.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Corrie van de Sande. Zij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Emovare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Corrie van de Sande.